Top_Banner_Fotos

Speech Voorzitter

Hallo iedereen,

Een 10 tal jaren geleden zijn we met een nieuwe ploeg gestart om onze club te leiden.
We waren snel met een 8 tal kandidaten en toen er een voorzitter moest gekozen worden voelde ik al snel een 14 tal ogen op mij gericht.
Weliswaar als Chinese vrijwilliger en voor max 3 jaar heb ik dan toch het voorzitterschap aanvaard.
Het zijn er uiteindelijk 10 geworden.
Ik heb dit in de eerste plaats gedaan om de continuïteit van onze club waar ik al meer dan 30 jaar lid van was en die mij zoveel tennis en ander plezier heeft gegeven te garanderen.
In die 10 jaar zijn er een paar bestuursleden weggevallen om diverse redenen en zijn er andere bijgekomen.
Ik wil dan ook alle bestuursleden die in mijn ploeg gezeten hebben hartelijk danken voor hun inzet en voor de goede samenwerking.
Vandaag is het aan mij om officieel de fakkel door te geven.
De bestuursploeg was unaniem akkoord dat Matthias de nieuwe voorzitter word.
In de voorbije 2 jaar met corona en het opstarten van de padel heeft hij reeds het voortouw genomen om ons door deze moeilijke periode te loodsen.
Ik wens hem en zijn ploeg dan ook veel succes.

Het zou zeer fijn zijn mochten een paar leden de bestuursploeg willen komen versterken.
Voor het verdere succes van de club is dit echt wel nodig.
Dit hoeft geen zware belasting te zijn en het deel van je vrije tijd dat je daar aan spendeert kies je uiteindelijk zelf.
Met wat creativiteit en een positieve inzet kom je al een eind.
Ben je kandidaat of twijfel je nog wat spreek dan eens met Matthias.

Ook voor de uitbating van het clubhuis kunnen we zeker nog versterking gebruiken en dat moeten niet alleen gepensioneerden zijn.
Ik zie hier zoveel toffe mensen op de club rondlopen.
Hoe leuk zou het niet zijn om ook de 20ers,30ers,40ers of 50ers achter de toog te zien.
Ik hoor al eens het argument dat het moeilijk is als men s ’anderdaags moet gaan werken.
Ik heb het zelf vele jaren gedaan en de day-after was moeilijker als ik voor de toog had gezeten dan dat ik erachter stond.

Ik geef nu het woord aan onze nieuwe voorzitter Matthias.

Leve de SOKS
Op naar ons 50 jaar jubileum

Disclaimer & Privacy

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan TC SOKS of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

TC SOKS levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal TC SOKS de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

TC SOKS kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. TC SOKS geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

TC SOKS kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

TC SOKS verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement (aanvullen) bevoegd.


Privacybeleid TC SOKS

TC SOKS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TC SOKS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

TC SOKS is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: TC SOKS, per adres Gelaagstraat 33, 9150 Rupelmonde, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uw persoonsgegevens worden door TC SOKS verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden

 • ter opmaak van de tennisabonnementen
 • ter opmaak van een login zodat leden tennisterreinen online kunnen reserveren
 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van TC SOKS
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslagen, verzamelen en verwerken

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum;

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, cloud-diensten)
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …)
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
 • wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
TC SOKS bewaart persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik en enkel voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • alle personen die namens TC SOKS van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen indien van toepassing

Foto's
TC SOKS plaatst soms gemaakte foto’s van de activiteiten op de website. Indien u op één van deze foto’s afgebeeld staat en u hiertegen bezwaar heeft, kun u deze laten verwijderen door een bericht te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ledenlijst
TC SOKS biedt haar leden de mogelijkheid aan om met elkaar in contact te komen via een ledenlijst die enkel toegankelijk is met een gebruikersnaam en paswoord. (een beperkte set van gegevens wordt beschikbaar gesteld).

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.
Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.tcsoks.be). (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u
adequaat te identificeren). Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement
TC SOKS kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 18 mei 2018. De privacy verklaring wordt enkel teruggegeven in ons
huishoudelijk reglement (huishoudelijk reglement (jaar/versie). Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen en maken deel uit van een vorige versie van ons huishoudelijk reglement. Stuur ons een email als u deze wilt raadplegen.


Het gebruik van “cookies”
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).

Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijziging privacyverklaring
TC SOKS kan de privacyverklaring steeds wijzigen.

De laatste wijziging gebeurde op: 19/05/2018.

Tennisballon Dulpop werd vernield.

Beste SOKS-leden,

Wij kregen van de sportdienst Kruibeke het slechte nieuws dat de tennisballon aan sporthal Dulpop door het stormweer compleet werd vernield. Daardoor kan er dus tot nader order niet meer indoor gespeeld worden.

De sportdienst heeft ons beloofd om snel te zoeken naar alternatieven, maar dit zal niet evident zijn. Zodra wij nieuws hebben, zullen wij jullie uiteraard zo snel mogelijk informeren.

Dank voor jullie begrip !

Met vriendelijke groeten,
Het SOKS-bestuur

Beveiliging website

SSL Logo

 

Vanaf nu is de website van TC SOKS enkel nog te bereiken via een beveiligde verbinding. (https)

Dat kan u, onder andere, zien aan het veiligheidsslot in de adresbalk. (Meer info is hier te vinden)

In principe zou dit transparant moeten zijn en geen problemen opleveren. Moesten er toch linken zijn die niet meer werken, gelieve mij dan een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te geven!

 


Bedankt aan de volgende sponsors

Jan Carelsbergh BVBA Fiberklaar Carrefour Market Rupelmonde Van Wouwe Slaap & Zitcomfort WRing Partners Multi Pro
Van Havere Projects Vigoris Consulting Kaas en Wijn Stefaan Restaurant De Ceder Van Goethem Badkamerrenovatie TINT
Keurslager Kurt Joris Sven Cordeel Riscaldi BV Brouwer Vercauteren Brouwer iLabo